Stari Zewnk

V načrtu razvojnih programov Občine Idrija za obdobje 2006 do 2009 so bila predvidena sredstva v višini 15.000.000 SIT (prb. 63.000 €).

Konec leta 2007 je bila takrat še s strani športne sekcije pri KD Jurko na Fundacijo za šport podana vloga za dodelitev finančnih sredstev za obnovo nogometnega igrišča. Ob oddaji vloge je bil izdelan tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), v katerem so bile predstavljene vse potrebne aktivnosti z oceno stroškov in terminskim planom.

S strani Občine Idrija so bila za leta 2008, 2009 in 2010 predvidena finančna sredstva za obnovo športnega igrišča. Obnova je bila sofinancirana tudi s strani Fundacije za šport (FŠ), ki je zagotovila 40 % vseh obnovitvenih sredstev. V mesecu marcu 2008 je bil sprejet sklep FŠ glede dodelitve sredstev v višini 22.500 € za obdobje od leta 2008 do 2010. Tako je FŠ povrnila Občini Idrija tretjino nastalih stroškov.

V sredini leta 2008 je bil na podlagi prejetih ponudb za izvedbo 1. gradbene faze izbran najugodnejši ponudnik oz. izvajalec gradbenih del, Avtoprevozništvo Niko Lapajne s.p. Dela so se pričela v juniju leta 2008 in se končala v oktobru. Stroški so znašali 20.000 €, kolikor je bilo tudi predvideno v občinskem proračunu za leto 2008.

Člani ŠD Aktiv so pri obnovi  opravili mnogo prostovoljnih delovnih ur in s tem krepko znižali stroške obnove. Gradbena dela so se leta 2008 končala z izdelavo prvega sloja peščene postelje na sami površini igrišča. Čez zimo naj bi se peščena postelja naravno stabilizirala. Delno je bila urejena okolica, z igrišča je bilo odstranjenih prb. 1000 m3 zemljine, ki se jo je nadomestilo s 40 cm debelim slojem tamponskega materiala. Zgradilo se je tudi drenažni sistem in novo dovozno cesto.

ŠD Aktiv se je v mesecu decembru 2008 prijavil na dodaten razpis FŠ za obnovo športnih objektov v Republiki Sloveniji za obdobje od 2009 do 2011 z namenom pridobitve dodatnih finančnih sredstev za samo asfaltacijo igrišča v vrednosti 34.400 €. V marcu 2009 je FŠ dodelila dodatna sredstva v višini 17.200 € za fazo asfaltacije igrišča, kar je bil dober argument za pogajanja z Občino Idrija glede sprejetja rebalansa občinskega proračuna za leto 2009. Občina Idrija je tako za leto 2009 povečala sredstva namenjena obnovi Starega Zewnka iz 20.000 € na 39.370 €. S tem se je zagotovilo možnost črpanja dodatnih sredstev, ki jih je obnovi namenila Fundacija za šport.

Sledil je posvet z izvajalcem gradbenih del ter odločitev, da se na igrišče položi dodaten sloj povprečne debeline prb. 30 cm peščene postelje iz grobega tampona debeline 0 do 60 mm. Tako se je na igrišče dodatno navozilo prb. 440 m3 grobega tampona, ki se ga je med poravnavanjem valjalo in utrjevalo. Podlaga je tako postala kvalitetna in dovolj trdna, da se je lahko položilo asfaltno podlago. Strošek gradbenih del v letu 2008 in 2009 je tako znašal 30.000 €.

Najprej je bila izdelana fina izravnava površine igrišča, za kar je bilo potrebnih še dodatnih 200 m3 tampona enakomerne fine granulacije. Delo je opravil Franc Likar iz Kanomlje. Strošek te faze je znašal 5.000 €

Izvajalec asfaltne podlage je bil izbran na podlagi javnega razpisa Občine Idrija.  Izbrano je bilo Cestno podjetje Nova Gorica, ki je v dveh dneh položilo 1200 m2 dvoslojne asfaltne podlage. Da je bila odločitev preložitve asfaltacije iz leta 2008 na leto 2009 pravilna, priča tudi strošek izgradnje te faze, saj je bil prb. 30 % nižji od cene prejšnjega leta. Strošek asfaltacije se je tako znižal iz 26.000 € na 18.000 €.

 

Obnova starega zewnka

 

Sledila je postavitev konstrukcije za zaščitno mrežo na južni strani igrišča in stebrov za razsvetljavo. Narejen je bil tudi izris igrišča za mali nogomet in odbojko. Dela je opravilo podjetje Športna oprema Lipič iz Pirnič pri Medvodah. Strošek te faze obnove igrišča je znašal 11.000 €.

Obnovo Športnega parka Stari Zewnk financirata Občina Idrija ter Fundacija za šport, ki je zagotovila okoli 40 % vseh potrebnih sredstev. Vrednost obnove je po končanih delih v letu 2009 okrog 60.000 €.

Dela so se nadaljevala leta 2010, ko je bil zgrajen električni in vodovodni priključek. Tako je igrišče dobilo razsvetljavo, postavljena pa je bila tudi zaščitna mreža. Uredilo se je parkirišče in postavilo manjši pomožni objekt, ki stoji še danes. Obnova Starega Zewnka je bila tako zaključena poleti 2010 z otvoritvenim turnirjem.

Leta 2015 je bila urejena nova dovozna pot, ki vodi direktno na parkirišče.